Recently Searched Names
Ubayda Narayan Najila Yacenia Bikash Karma Sov Mingli Govardhan Mangal Abtin Shakerria Danit Shunichi Khaled Balganym Sang Murad BAKYT Kaloni Shafiq Uma Qalisha Sky Padmakshi Shwe Mythili Janna Babesne Mu tan Shanuli Mukhtar Zhxin Arzhang Solada Qudamah An Dung Shihab Halimah Mohini Nassar Khoury Sudhadhar Dainin Sokhom Qingsheng Rajani Vijit INTAN NAhid Rafiq Elisabet Shigeo Khaled Balganym Hyun-Ae Maisa DANIAR Akamu Raja Naresh Ayu Najah Hemant Htin Preeti Hamza Gunpreet Suleika Yua?hai Shashlina Said Bai Tanaz Chaloem Chai Jamilia Tuan Qamar
Home > Asian > Kazakhstani > Boy > Aituar

Meaning of AITUAR

Aituar

Meaning Handsome,Moon like
Gender Boy
Numerology 7
Origin Kazakh
Country Kazakhstan
Category Kazakh
Simmalar Name To Aituar:-
Name Meaning Gender Numerology Origin Country Category
Anuar brighter Boy 1 Arabic Malaysia Malay
----->