Home > Asian > Yemeni > Boy > Z

Yemeni Boy Names Starting With z

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y ZName Meaning Gender Numerology
Zafir victoriousBoyTBD
Zahid self-denying aseticBoyTBD
Zahir shining, brightBoyTBD
Zaid increase, growthBoyTBD
Zaim brigadier generalBoyTBD
Zaire Bright, shining, a form of ZahirBoyTBD
Zakariyya prophetBoyTBD
Zaki bright pureBoyTBD
Zareb protectorBoyTBD
Zavier bright, new house, a form of XavierBoyTBD
Zayed growthBoyTBD
Zero empty, voidBoyTBD
Zimraan praiseBoyTBD
Ziyad increaseBoyTBD
Zuhayr a short form of brilliant, shiningBoyTBD